Комунальний заклад освіти „Навчально-виховний комплекс № 139 „загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості „Дума” Дніпровської міської ради

 

Статут НВК

 

 

Статут Комунального закладу освіти

«Навчально-виховний комплекс № 139

„загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості «Дума»

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 139 „загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості «Дума», перереєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від  15.06.2000р.  № 1410, перереєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від  22.01.2004р. №8, перереєстрованого з урахуванням змін і доповнень 17.07.2006р.номер запису 12241050001006992, перереєстрованого з урахуванням змін і доповнень  25.11.2010р.,  номер запису 12241050001006992, ідентифікаційний код  24445669

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 139 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ «ДУМА» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, перереєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від  15.06.2000р.  № 1410, перереєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від  22.01.2004р. №8, перереєстрований з урахуванням змін і доповнень,  17.07.2006р.,  №12241050001006992, перереєстрованого з урахуванням змін і доповнень  25.11.2010р.,  номер запису 12241050001006992 , знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

 

1.2. Місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 139 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ «ДУМА» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: 49108, м. Дніпро, вул. Березинська,4, телефон, факс (056) 724-54-55.

 

1.3. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 139 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ «ДУМА» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КЗО «НВК №139 «ЗНЗ-ЦТ «ДУМА» ДМР), (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, має у своєму складі та утримує на своєму балансі шкільну їдальню, здійснює її обслуговування згідно з рішенням виконавчого комітету Індустріальної районної ради народних депутатів від 24.12.1996р. №504 на підставі ст.29 Закону України «Про освіту». Також має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

 

1.4. Власником навчального закладу є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Органом, уповноваженим здійснювати управління закладом є департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Уповноважений орган здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, господарське обслуговування, керує навчально-методичною, виховною, кадровою роботою.

 

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

 

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

-        забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

-        виховання громадянина України;

-        виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-        формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-        виховання в учнів поваги до Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

-        розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-        реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-      виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення  фізичного та психічного здоров’я учнів;

-        створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

-       забезпечення соціального захисту дитини, сприяння встановленню рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій учнів, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів.

 

1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.10. 2010 р. № 778, чинним законодавством України у сфері освіти, власним Статутом (із змінами).

 

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством  України, та власним Статутом.

 

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-        безпечні умови освітньої діяльності;

-        дотримання державних стандартів освіти;

-        дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

-        дотримання фінансової дисципліни.

 

1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016  № 251), запроваджено поглиблене вивчення предметів:англійська мова з 1-го класу, математика з 8-го класу. Організація навчального процесу старшої школи здійснюється відповідно до компетенції профільного навчання (профілі: української філології, іноземної філології, історико-філологічний, історичний, правовий, філософський, економічний, художньо-естетичний, технологічний, інформаційно-технологічний, спортивний). Має позашкільний підрозділ ДУМА (Дитяча Українська Мала Академія): дипломатичний блок, блок національно-патріотичного виховання, пізнавально-краєзнавчий блок, блок художньої творчості, блок фізичного розвитку, шкільне дитяче наукове товариство «Еврика».

 

1.11. Навчальний заклад має право:

-  проходити в установленому порядку державну атестацію;

-  визначати форми, методи і  засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

-  визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-  впроваджувати експериментальні програми;

- брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути користувачем рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі тендерів, договорів підряду чи господарським способом;

- об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ та організацій як в Україні, так і за її межами;

- самостійно приймати та звільняти з роботи учбово-допоміжний та обслуговуючий персонал;

- встановлювати зразки форми для учнів;

-  встановлювати символіку та атрибутику навчального закладу;

- організовувати на оздоровчий період (з 01 червня по 31 серпня) дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням;

- користуватися пільгами, передбаченими державою,

- здійснювати дії, що не суперечать чинному законодавству.

 

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують:

     1) методичні кафедри:

- початкової освіти (вчителів початкових класів та вихователів групи продовженого дня);

- філологічно-історична (учителів української мови та літератури, етики, історії, правознавства, людини і світ, історії рідного краю, Захист Вітчизни);

- іноземної мови (учителів англійської російської, польської та інших мов, зарубіжної літератури);

- природничо-економічна (учителів математики, фізики, інформатики, економіки);

-природничо-біологічна (учителів біології, хімії, географії, природознавства, астрономії, екології та основ здоров’я);

- естетичного циклу (учителів музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури, трудового навчання та фізичного виховання);

- класних керівників;

    2) науково-методична рада школи;

    3) соціально - психологічна служба (соціальний педагог, психолог);

    4) позашкільний підрозділ ДУМА.

 

1.13. Медичне     обслуговування    учнів   та відповідні умови  для  його  організації  забезпечуються  власником і здійснюється КЗ «ДЦПМСД №8» ДОР.

 

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

1.15. Харчування учнів навчального закладу у шкільній їдальні організовано на господарсько-розрахунковій основі за рахунок батьківської передоплати та коштів місцевого бюджету для забезпечення харчування учнів 1-4 класів груп продовженого дня, дітей пільгової категорії (сиріт, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей батьків, що перебували у зоні АТО).

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1.Навчальний заклад  планує  свою  роботу  самостійно відповідно до перспективного, річного планів.

 

2.2. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу,  визначаються перспективи його розвитку.

 

2.3. План роботи затверджується радою навчального закладу, погоджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики.

 

2.4.Основним  документом,  що   регулює  навчально-виховний процес,  є  робочий  навчальний  план,  що  складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

 

2.5. У робочому навчальному плані навчального закладу з урахуванням  його типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

 

2.6. Індивідуалізація та диференціація навчання у навчальному закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частин.

 

2.7. Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

 

2.8. Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

 

2.9. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

 

2.10. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. За потреби може впроваджуватися індивідуальна, дистанційна,  екстернатна та інклюзивна форма навчання.

 

2.11. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у навчальному закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальну ті екстернатну форму навчання у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН України.

 

2.12. У навчальному закладі навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною.

 

2.13. Навчальний заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується МОН України за погодженням з Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України.

 

2.14. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється на безконкурсній основі (крім класів, що працюють за науково-педагогічним проектом«Інтелект України»( наказ  Міністерства  освіти  і науки, молоді та спорту України від 10.07. 2012 № 797) за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх -заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

 

2.15. До першого класу зараховуються діти 6-7 років.

 

2.16. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до навчального закладу відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

 

2.17. Директор навчального закладу вживає заходів щодо ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, що їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

 

2.18. Діти, які не проживають на території обслуговування, зараховуються у навчальний заклад при наявності вільних місць.

 

2.19. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, що їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

 

2.20. Переведення учнів навчального закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН України.

 

2.21. У навчальному закладі для учнів 1-5класів за бажанням їхніх батьків або осіб,  які їх замінюють,  при наявності  належної  навчально-матеріальної бази,  педагогічних працівників,  обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

 

2.22. Визначається такий режим роботи груп продовженого дня з 1 вересня по останній день навчальних занять: 6 годин роботи щодня при п’ятиденному робочому тижні.

 

2.23. Мережа класів у навчальному закладі формуються за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до навчального закладу, але не більше 30 осіб.

 

2.24. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у навчальному закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України.

 

2.25.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

 

2.26. Навчальні заняття розпочинаються  1  вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

 

2.27. Навчальний рік поділяється на семестри у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

У випадку екологічного лиха та епідемій, за рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, може встановлюватися особливий режим роботи навчального закладу, який погоджується з органами держпродспоживслужби.

 

2.28. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

 

2.29. За  погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів (без урахування днів,и коли діти припиняють навчання з незалежних від них причин – карантин, температурний режим тощо).

 

2.30.Тривалість уроків у навчальному закладі становить:  у перших  класах  -  35  хвилин,  у  других  - четвертих класах – 40 хвилин,  у п'ятих - одинадцятих  -  45  хвилин.  Зміна  тривалості уроків    допускається    за   погодженням   з   управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, управлінням держпродспоживслужби у м. Дніпрі.

 

 2.31. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних  форм  обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі  проводяться   індивідуальні, групові,факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань, фізичне зміцнення і оздоровлення.

Структура позаурочної діяльності навчального закладу є динамічною, може розширюватися і скорочуватися на підставі рішень ради навчального закладу.

Структура позаурочної діяльності забезпечується за рахунок бюджетних надходжень, за рахунок оплати послуг на договірній основі, благодійних внесків, за принципом клубного об’єднання згідно з чинним законодавством.

 

2.32. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації   активного  відпочинку і  харчування учнів, але  не  менше як 10хв, великої перерви ( після другого і третього уроків) – 20 хвилин.

 

2.33. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором навчального закладу.

 

2.34. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

У першому класі домашні завдання учням не задаються. У 2-4 класах обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували: у 2 класі – 45хв, у 3 класі – 1год 10хв, у 4 класі – 1год 30хв.

 

2.35. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах за інструкціями, затвердженими МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому - одинадцятому (дванадцятому) - за загальноприйнятою системою оцінювання (рішення педагогічної ради навчального закладу). У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

 

2.36. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться  до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

 

2.37. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Порядком  переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом МОН України від 14.07.2015р. №762.

 

2.38. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови,  літературного читання,  математики, англійської мови, природознавства.

 

2.39. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.02.2015р. №  157/26602.

 

2.40. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи - табель успішності;

- по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.

 

2.41. За  успіхи у навчанні для учнів встановлюються  такі форми морального і матеріального заохочення: лист-подяка директора школи, похвальна грамота, премії, стипендії (в межах коштів, передбачених на ці цілі та згідно з рішенням Піклувальної ради навчального закладу).

 

2.42. Виховання учнів у навчальному закладі здійснюється під час проведення уроків та в процесі позаурочної і позашкільної роботи.

 

2.43. Позашкільна освіта в позашкільному підрозділі «ДУМА» здійснюється у формі гурткової роботи відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей дітей з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

 

2.44. Заняття позашкільного підрозділу «ДУМА» проводяться за власним бажанням учнів навчального закладу у позаурочний та поза навчальний час.

 

2.45. Позашкільний підрозділ «ДУМА» проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну роботу.

 

2.46. Середня наповнюваність гуртків, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об’єднань у позашкільному підрозділі «ДУМА» становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів і слухачів.

 

2.47. Комплектування гуртків, група інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання позашкільного підрозділу «ДУМА».

 

2.48. Тривалість занять у гуртках позашкільного підрозділу «ДУМА» визначається навчальними програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку дітей та молоді і допустимого навантаження учнів різних вікових категорій: для вихованців від 6 до 7 років – 35 хвилин, інших – 45 хвилин.

 

2.49. Позашкільний підрозділ «ДУМА» може організовувати роботу своїх гуртків, група інших творчих об’єднань у приміщеннях професійно-технічних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

 

2.50. Позашкільний підрозділ «ДУМА» проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, група інших творчих об’єднань.

 

2.51. Позашкільний підрозділ «ДУМА» з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, учнів і слухачів проводить організаційно-масову роботу у формі конференції, концерту, змагання, походу, екскурсії, експедиції, навчально-тренувального збору та інших формах, передбачених цим Статутом.

 

2.52. У навчальному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних і воєнізованих формувань.

      Примусове залучення учнів навчального закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

 

2.53. Дисципліна в навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

         Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є:

- учні ;

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психологи, бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

 

3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

 

3.3. Учні мають право на:

-    безкоштовне здобуття загальної середньої освіти у межах вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

-    вибір форми навчання, профільного напрямку, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

-   користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

-   доступ до інформації з усіх галузей знань;

-   участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-   участь у роботі громадського самоврядування навчального закладу;

-  вільне вираження поглядів, переконань;

-  участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації  навчально-виховного   процесу,   дозвілля   учнів;

-  участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують честь, гідність;

- безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

 

3.4.  Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів і працівників;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та   навчальним   планом   закладу,    цим Статутом;

- дотримуватися вимог Указу Президента України від 12.06.1996р. №417 «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти» та  Постанови  Кабінету  Міністрів У країни від 22.08.1996р. №1004  «Про  запровадження  шкільної  форми  для  учнів  середніх закладів освіти»;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників навчального закладу відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- вести здоровий спосіб життя: не вживати алкоголь, наркотики, не палити тощо.

 

3.5.   Учні навчального закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, що їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей та санітарно-гігієнічних вимог.

 

3.6.  Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

 

3.7.  Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту"  та іншими  законодавчими актами.

 

3.8. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до чинного законодавства директором навчального закладу і затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

    Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмової згоди педагогічного працівника.

      Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

 

3.9. Директор навчального закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

 

3.10. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

     Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність школи, здійснюється лише за їх згодою.

 

3.11.     Педагогічні працівники мають право на:

-     захист професійної честі і гідності;

-   виявляти педагогічну ініціативу, самостійно вибирати форми, методи, засоби навчально-виховної роботи з учнями, не шкідливі для їх здоров’я;

-   участь у роботі педрад, нарад, зборів, методичних комісій та інших органів громадського самоврядування навчального закладу, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

-  проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;

-  внесення пропозицій керівництву навчального закладу і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи закладу;

-    заняття індивідуальною педагогічною діяльністю відповідно до чинного законодавства;

-  об’єднання у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена чинним законодавством; 

-   підвищення педагогічної кваліфікації: навчання у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-  проходження атестації для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримання її в разі успішного проходження атестації;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

-   участь у роботі;

-   отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

-   матеріальне та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

-   користування подовженою оплачуваною відпусткою,

-   одержання компенсації при втраті роботи у зв’язку зі змінами в організації роботи навчального закладу;

 

3.12. Педагогічні працівники зобов'язані:

-        забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

-          сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-          сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

-        настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-       виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-       готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-          дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-        захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-          постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

-      виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-          виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

-          брати участь у роботі педагогічної ради, предметних методичних комісій.

-          вести відповідну документацію;

-        захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-          не палити у приміщеннях та на території навчального закладу;

-          брати участь у підготовці приміщень навчального закладу до нового навчального закладу;

-      утримувати навчальні приміщення відповідно до вимог правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог.

 

3.13. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

 

3.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

3.15. Права і обов’язки інженерно-технічних працівників, працівників бухгалтерії, навчально-допоміжного, лікарського персоналу регулюються трудовим законодавством, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями та цим Статутом. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором навчального закладу згідно з чинним законодавством.

 

3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

-          обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-          звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-     брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

-      приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності навчального закладу;

-       на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

 

3.17. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

-          забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-      поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до України, сім'ї, державної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-       постійно дбати про фізичне здоров'я, раціональне збалансоване харчування, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-          виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

-          формувати доброзичливе ставлення до оточуючих;

-          забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту;

-          поважати честь і гідність дитини і працівників навчального закладу;

-          виховувати у дітей бережливе ставлення до державного, громадського та особистого майна;

-          відшкодовувати збитки, завдані навчальному закладу з вини учня, згідно чинного законодавства;

-          виховувати дітей на засадах здорового способу життя.

 

3.18. У разі невиконання батьками та особами, що їх замінюють, обов’язків, передбачених чинним законодавством України, навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

3.19.Представники громадськості мають право:

-          обирати і  бути   обраними   до   органів   громадського самоврядування в навчальному закладі;

-          керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками,секціями;

-          сприяти покращенню матеріально-технічної бази,  фінансовому забезпеченню навчального закладу;

-          проводити консультації для педагогічних працівників;

       -          брати участь в організації навчально-виховного процесу.

 

3.20. Представники громадськості зобов'язані:

-          дотримуватися Статуту навчального закладу;

-    виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу,  рішення органів громадського самоврядування;

-          захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

-          пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

4.1.  Управління  навчальним  закладом  здійснюється департаментом гуманітарної політики  Дніпровської міської ради, який є представником власника.

 

4.2. Оперативне управління навчальним закладом здійснюється управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради, згідно повноважень, які встановлені чинним законодавством.

 

4.3. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

 

4.4. Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики  Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

 

4.5. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється  за  поданням   директора  департаментом гуманітарної політики  Дніпровської міської ради згідно  чинного законодавства.

 

4.6. Директор навчального закладу:

-  здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-   організовує навчально-виховний процес;

-   забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів;

-  відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-  створює необхідні умови для участі учнів у позакласній і позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-  забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог охорони праці;

-  розпоряджається в установленому порядку майном навчального закладу та його коштами;

- сприяє наданню додаткових послуг освітнього, профілактично-корекційного, оздоровчого змісту, які не суперечать чинному законодавству;

- встановлює надбавки, доплати, премії працівникам навчального закладу відповідно до порядку, визначеного радою навчального закладу  відповідно до чинного законодавства;

- призначає і звільняє інженерно-технічних працівників, працівників бухгалтерії, працівників навчально-допоміжного персоналу у порядку,встановленому чинним законодавством;

-  призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями;

-  підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідницько-експериментальної роботи педагогів;

-  створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- спрямовує діяльність педагогічного колективу  на захист учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігання вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

-   контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

-  здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-  видає накази про нагородження учнів і випускників за успіхи у навчанні, інтелектуальному художньому, фізичному удосконаленню та праці;

- за погодженням з профспілковим комітетом розробляє Правила внутрішнього розпорядку, затверджує посадові інструкції та інструкції з охорони праці всіх працівників навчального закладу;

-  видає накази і розпорядження в межах своєї компетенції та контролює їх виконання;

- розглядає пропозиції, скарги, зауваження відповідних структурних підрозділів органів державного управління та учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу і  приймає відповідні рішення;

-  несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, власником. Місцевими органами державної виконавчої влади, щорічно звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

 

4. 7.  У навчальному закладі створюється постійно діючий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

 

4.8. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 

4. 9.Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення  методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- забезпечення планування та режиму роботи навчального закладу;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- допуску учнів до державної підсумкової атестації та звільнення від ДПА за станом здоров’я або з інших поважних причин у порядку, що встановлюється МОН України та Міністерством охорони здоров’я;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності навчального закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

-  морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання своїх обов’язків.

 

4.10.  Вищим органом громадського самоврядування навчального
закладу є  загальні збори  колективу,   що скликаються не менше
одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

- учнів навчального закладу другого-третього ступеня - класними зборами;

- батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає певну кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 35%, учнів 30%, батьків і представників громадськості 35%.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості,директор навчального закладу, власник.

Загальні збори:

- обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово - господарської діяльності навчального закладу;

- затверджують основні     напрями  вдосконалення навчально - виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями  діяльності навчального закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

 

4.11. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

 

4.11.1.  Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

 

 4.11.2.Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідницько-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації   дозвілля   та   оздоровлення    учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських   зв'язків   між   родинами  учнів та  загальноосвітнім  навчальним  закладом  з  метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

 

4.11.3.  До  ради  обираються пропорційно представники від педагогічного   колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості.  Представництво  в  раді  й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.

          Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких  причин  приймається  виключно  загальними  зборами.

            На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

 

4.11.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини,  гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства

- гласності.

         Рада працює за планом,  що затверджується загальними зборами.

         Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

         Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника,  а також членами ради.

         Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

         У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

      Рішення ради,  що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу,  доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу,  учнів,  батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

      У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

      До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування,адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

 

4.11.5.  Очолює раду навчального закладу голова, який
обирається із складу ради.

            Голова ради може бути членом педагогічної ради.

            Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

            Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

            Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

            Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

 

4.11.6. Рада навчального закладу:

-    організовує виконання рішень загальних зборів;

-   вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-  спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням.

-   разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

-   затверджує режим роботи навчального закладу;

-  сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-  приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні»  та  нагородження  учнів похвальними  листами  «За  високі досягнення у навчанні»  та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

-  разом із педагогічною радою визначає доцільність  вибору навчальних предметів  варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-   погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

-  заслуховує звіт голови ради,  інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-  бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-  вносить на  розгляд  педагогічної  ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-  виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-  ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і  контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання,  приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-  розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб,  які їх замінюють,  в обстеженні житлово-побутових умов учнів,  які  перебувають  в несприятливих соціально-економічних умовах;

-  сприяє педагогічній освіті батьків;

-  сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-  розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

-  організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

-  розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального накладу;

-  вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначається радою.

 

4.12. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

 

4.13. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти  для  всіх  громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

 

4.13.1. Основними завданнями піклувальної ради є:   сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти; співпраця з  органами  виконавчої  влади,   організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі; зміцнення     навчально-виробничої, наукової,  матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу; організація змістовного дозвілля  та  оздоровлення  учнів, педагогічних працівників; вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

 

4.13.2. Піклувальна рада формується у складі 11осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної  ради  обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування  простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

 

4.13.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної радив 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

 

4.13.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

 

4.13.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої  влади,   керівника загальноосвітнього   навчального  закладу,   загальних  зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової,  культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників,  учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;

- поліпшувати умови організації навчально-виховного процесу.

 

4.14. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

 

5.2. Майно  навчального закладу належить йому на правах оперативного управління   відповідно  до  чинного  законодавства, рішення  про заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод.

 

5.3.  Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

 

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, лінгафонного і комп'ютерного кабінетів, їдальні та буфету, теплиці, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження , методичного кабінету, бухгалтерії.

 

5.6. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка,  зона відпочинку, господарські будівлі тощо (відповідно до рішення Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради народних депутатів від 30 червня 1990 р. №281/2)

 

5.7. Відчуження засобів виробництва та нерухомості майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю навчального закладу, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

 

5.9  Навчальний заклад має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі, за узгодженням з управлінням міської ради, яке здійснює оперативне управління діяльністю навчального закладу.

 

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність  навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

 

6.2.Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

- майно власника;

- кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних  стандартів освіти;

- кошти, отримані за надання платних послуг згідно з чинним законодавством;

- доходи від реалізації   продукції   навчально-виробничих майстерень,  навчально-дослідних ділянок,  підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; благодійні внески  від фізичних та юридичних осіб.

 

6.3. КЗО «НВК №139 «ЗНЗ-ЦТ «ДУМА» ДМР є неприбутковою організацією, яка утворена і зареєстрована в порядку. Визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У навчальному закладі заборонено: розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці. Нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

У разі припинення діяльності юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття. Поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

 

6.4. У навчальному закладі створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів власників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на реєстраційному рахунку навчального закладу в органах Державного казначейства і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.

Облік і  використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються навчальним  закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно     до порядку,   передбаченого   чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснює департамент гуманітарної політики.

6.5. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

 

6.6. Порядок  діловодства   і   бухгалтерського  обліку   в навчальному   закладі  визначається    законодавством    та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших  органів виконавчої влади,  яким підпорядкований навчальний заклад.  За рішенням власника закладу  бухгалтерський облік   може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики.

 

6.7. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до  чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами,  науковими установами,  підприємствами,  організаціями,  громадськими об'єднаннями інших країн.      

         

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державне політики в сфері загальної середньої освіти.

 

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України,  Державна інспекція навчальних закладів,  власник, територіальна громада міста,  Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

 

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Припинення навчального закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації – за рішенням власника та за погодженням з уповноваженим органом.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією,  призначеною власником,  а  у  випадках  ліквідації  за рішенням  суду ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

 

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується  з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

 

9.3. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

9.4. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.