Комунальний заклад освіти „Навчально-виховний комплекс № 139 „загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості „Дума” Дніпровської міської ради

 

 

 

Банер Банер Банер Банер Банер

 


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 

160

Нормативно - правова база освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

09 квітня 2012 року № 1/9-272

Міністру освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
керівникам навчальних закладів

 

Щодо благодійних внесків

Мiнiстерство стурбоване ситуацiєю, пов’язаною з фактами порушення прав дiтей та учнiвської молодi на доступнiсть та безоплатнiсть освiти, зокрема, примусовим збиранням в окремих дошкiльних та загальноосвiтнiх закладах коштiв на проведення рiзноманiтних заходiв, поповнення благодiйних фондiв та нецiльового використання батькiвських внескiв.

Означене є грубим порушенням Закону України «Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї» , який передбачає можливiсть залучення лише добровiльних пожертвувань та їх ретельного бухгалтерського облiку.

Вважаємо, що наявнiсть таких випадкiв свiдчить про зниження персональної вiдповiдальностi керiвникiв мiсцевих органiв управлiння освiтою i навчальних закладiв, недостатнiй контроль з їхнього боку за дiяльнiстю посадових осiб.

Вiдсутнiсть гласностi, брак об’єктивної та достовiрної iнформацiї, низька поiнформованiсть населення, слабкi зв’язки з громадськiстю створюють передумови для виникнення негативних явищ у системi освiти та породжують звернення батькiв, педагогiчних працiвникiв, повiдомлення засобiв масової iнформацiї стосовно порушень нормативно-правових документiв, що регламентують дiяльнiсть навчальних закладiв та установ.

З метою попередження зловживань службовим становищем працiвниками навчальних закладiв доручаємо керiвникам навчальних закладiв:

забезпечити неухильне виконання Закону України «Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї» ;

заборонити незаконний збiр коштiв та матерiальних цiнностей працiвниками навчальних закладiв;

рекомендувати батькiвським комiтетам (радам) навчальних закладiв розглянути питання щодо створення благодiйних фондiв вiдповiдно до законодавства, у статутах цих фондiв обумовити чiткий порядок надходження та використання коштiв;

прийом благодiйних внескiв вiд фiзичних i юридичних осiб здiйснювати виключно на добровiльнiй основi вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04 серпня 2000 № 1222 (iз змiнами) «Про затвердження Порядку отримання благодiйних (добровiльних) внескiв i пожертв вiд юридичних та фiзичних осiб бюджетними установами i закладами освiти, охорони здоров’я, соцiального захисту, культури, науки, спорту та фiзичного виховання для потреб їх фiнансування» з обов’язковим оформленням вiдповiдної документацiї та вiдображенням у бухгалтерському облiку;

систематично проводити звiтування про використання благодiйних та спонсорських коштiв перед педагогiчними колективами, радами та пiклувальними радами навчальних закладiв, батькiвською громадськiстю.

Заступник Мiнiстра
Б. М. Жебровський

 

 

 

Про затвердження Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ МОН № 312 від 08.04.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

№ 312 від 08 квітня 2009 року

Про затвердження Примірного Положення

про класи з поглибленим вивченням окремих
предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" (із змінами), від 14.01.2004 № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти", від 14.06.2000 № 964 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад" (із змінами) наказую:

1. Затвердити Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, що додається.

2. Опублікувати наказ в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газеті "Освіта України", розмістити на сайті міністерства.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

 

Міністр                                                                                                                                             І.О.Вакарчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України

від 08.04.2009 № 312

 

Примірне Положення
про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

 

I. Загальні положення

 

1.1. Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний закладКонцепції загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепції профільного навчання в старшій школі.

1.2. Положення регламентує діяльність класів із поглибленим вивченням окремих предметів, які створюються у загальноосвітніх навчальних закладах.

1.3. Класи з поглибленим вивченням окремих предметів створюються  з метою:

 • виявлення і розвитку творчих здібностей учнів з певного навчального предмета чи освітньої галузі ;
 • поглибленого оволодіння системою знань і умінь з обраних  навчальних предметів, допрофільної підготовки учнів;
 • забезпечення ранньої профілізації з відповідної освітньої галузі, формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії;
 • виховання у школярів здатності до самостійного вибору та прийняття рішення, формування навичок самостійної, науково-дослідної  роботи;
 • задоволення пізнавальних потреб та інтересів учнів.
 • 1.4. Класи з поглибленим вивченням окремих предметів формуються в загальноосвітньому навчальному закладі наприкінці навчального року (орієнтовно у травні) за наявності кваліфікованих спеціалістів (учителів, викладачів), відповідного програмно-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

  1.5. Рішення про формування  класів із поглибленим вивчення одного чи кількох навчальних предметів приймається педагогічною радою, враховуючи бажання учнів та батьків (або осіб, які їх замінюють), і після погодження з відповідним органом управління освітою, якому підпорядкований навчальний заклад, затверджується наказом директора закладу.

  1.6. Класи з поглибленим вивчення окремих  предметів формуються, як правило, у складі школи ІІ ступеня (8-9 класи) та  ІІІ ступеня (10-12 класи). З окремих предметів можливе запровадження поглибленого вивчення з більш раннього віку.

 • II. Порядок зарахування учнів до класів із поглибленим

 • вивченням окремих предметів

 • 2.1. Зарахування учнів до класів із поглибленим вивченням окремих предметів здійснюється на безконкурсній основі на підставі письмової заяви батьків (осіб, які їх замінюють) відповідно до здібностей та інтересів учнів, рівня їх навчальних досягнень з даного предмета, з урахуванням рекомендацій учителів відповідних предметів та психологів закладу.

  2.2. Як правило, класи формуються з учнів певного загальноосвітнього навчального закладу. За наявності вільних місць до класів із поглибленим вивченням окремих предметів можуть прийматися учні з інших навчальних закладів. У таких випадках береться до уваги участь учнів у відповідних гуртках, факультативах, олімпіадах тощо.

  2.3. Наповнюваність класів із поглибленим вивченням окремих предметів встановлюється відповідно до чинного законодавства.

  2.4. За учнями залишається право вільного переходу до класів, які працюють за навчальними планами і програмами рівня стандарту, згідно з поданою заявою батьків (осіб, які їх замінюють).

  2.5. У випадках, коли учні не засвоюють навчальну програму і мають за підсумками семестрового та річного оцінювання початковий рівень навчальних досягнень хоча б з одного предмета, що вивчається поглиблено, згідно з рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника навчального закладу може здійснюватися їх переведення до класів, які працюють за навчальними планами і програмами рівня стандарту.

 • III. Організація навчально-виховного процесу в класах із

  поглибленим вивченням  окремих предметів

   

  3.1. Навчально-виховний процес у класах із поглибленим вивченням окремих предметів здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

  3.2. У робочих навчальних планах для класів із поглибленим вивченням окремих предметів інваріантною складовою визначено обсяг часу на вивчення усіх обов'язкових навчальних предметів на рівні стандарту (або академічному рівні). Варіативною частиною передбачається додатковий час на поглиблене вивчення того чи іншого предмета, введення додаткових предметів, курсів за вибором, факультативів,  які поглиблюють і доповнюють зміст предметів, що вивчаються за поглибленою програмою.

  3.3. Навчальний час на поглиблене вивчення предмета формується так: години інваріантної складової на цей предмет (рівень стандарту), плюс додаткові години варіативної складової (усі або частина). Решта годин варіативної складової використовується на вивчення  курсів за вибором, факультативів тощо, з урахуванням інтересів учнів. При цьому можливий перерозподіл (до 15 відсотків) часу інваріантної складової на користь предмета (предметів), який (які) вивчається (вивчаються) поглиблено.

  3.4. Класи з поглибленим вивченням окремих предметів працюють за відповідними навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Окремі предмети з урахуванням їх специфіки та  змісту у 10-12 класах  можуть поглиблено вивчатися за навчальними програмами для профільного навчання.

  Усі інші предмети в цих класах вивчаються за навчальними програмами загальноосвітніх класів (рівня стандарту або академічному).

  3.5. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники працюють за навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України,  самостійно добирають науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання; форми, методи і засоби навчання.

  3.6. Для реалізації програм поглибленого вивчення предметів може залучатись професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, співробітники науково-дослідних установ, установ культури.

  3.7. Навчання у класах із поглибленим вивченням окремих предметів здійснюється на основі компетентісного підходу до організації навчального процесу, має особистісно  зорієнтоване спрямування.

  У навчальному процесі поряд із традиційними широко використовуються інноваційні технології, дослідно-експериментальні та творчі види діяльності учнів.

  3.8. Гранично допустиме навантаження учнів у класах із поглибленим вивченням окремих предметів встановлюється в межах санітарних норм, затверджених Міністерством охорони здоров'я України та відповідними Типовими навчальними планами Міністерства освіти і науки України.

  3.9. При поглибленому вивченні предметів  класи  поділяються на  групи. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до загальних нормативів, встановлених  для загальноосвітніх навчальних закладів.

  3.10. Позакласна робота з учнями  класів із поглибленим вивченням окремих предметів проводиться з урахуванням  всебічного розвитку особистості, специфіки обраних предметів для поглибленого вивчення, профорієнтаційного спрямування (проведення гурткових занять, олімпіад, конкурсів, зустрічей з діячами науки і культури).

  3.11. Зміст і форми проведення навчальної практики узгоджуються зі змістом навчальних програм, що вивчаються поглиблено.

  3.12. Бібліотека закладу, крім книг, передбачених для шкільних бібліотек, комплектується підручниками, довідковою і науково-популярною літературою, періодичними виданнями з урахуванням поглибленого вивчення певних предметів.

  3.13. Державна підсумкова атестація та оцінювання навчальних досягнень учнів, які навчаються за програмами поглибленого вивчення предметів, здійснюється згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

   

  IV. Фінансове забезпечення

   

  4.1. Фінансово-господарська діяльність загальноосвітнього навчального закладу, у якому є класи з поглибленим вивченням окремих предметів, здійснюється на основі його кошторису.

  Кошторис державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів, у яких є класи з поглибленим вивченням окремих предметів, в основному формується за рахунок коштів відповідних (державного, місцевих) бюджетів.

  При цьому можуть бути залучені додаткові джерела фінансування. Використання залучених коштів, здійснюється згідно з чинним законодавством.

  4.2. Загальноосвітній навчальний заклад, у якому створені  класи з поглибленим вивченням окремих предметів, може працювати за індивідуальним штатним розписом, затвердженим відповідним органом управління освітою, якому підпорядкований заклад.

   

  Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти                                           О.В. Єресько

    

 

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 4 серпня 2000 р. N 1222


Київ

 

Про затвердження Порядку отримання благодiйних
(добровiльних) внескiв i пожертв вiд юридичних та
фiзичних осiб бюджетними установами i закладами освiти,
охорони здоров'я, соцiального захисту, культури, науки,
спорту та фiзичного виховання для потреб
їх фiнансування

 

Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє: ( Вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 368 вiд 14.04.2009 )

Затвердити Порядок отримання благодiйних (добровiльних) внескiв i пожертв вiд юридичних та фiзичних осiб бюджетними установами i закладами освiти, охорони здоров'я, соцiального захисту, культури, науки, спорту та фiзичного виховання для потреб їх фiнансування, що додається.

( Постановляюча частина iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 368 вiд 14.04.2009 )

 

Прем'єр-мiнiстр України                                                                                                                В.ЮЩЕНКО

 

 

Затверджено
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України


вiд 4 серпня 2000 р. N 1222

 

Порядок
отримання благодiйних (добровiльних) внескiв i пожертв вiд
юридичних та фiзичних осiб бюджетними установами i закладами
освiти, охорони здоров'я, соцiального захисту, культури,
науки, спорту та фiзичного виховання для
потреб їх фiнансування

 

( Назва Порядку iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 368 вiд 14.04.2009)

 

1. Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання та облiку благодiйних (добровiльних) внескiв i пожертв (далi - благодiйнi внески) вiд юридичних та фiзичних осiб - резидентiв i нерезидентiв (далi - благодiйники) безпосередньо бюджетними установами i закладами освiти, охорони здоров'я, соцiального захисту, культури, науки, спорту та фiзичного виховання (далi - набувачi). ( Пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 368 вiд 14.04.2009 )

2. Благодiйнi внески можуть надаватися благодiйниками набувачам у грошовiй формi для потреб їх фiнансування за напрямами видаткiв, визначеними благодiйником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодiйником конкретнi цiлi використання коштiв не визначено, шляхи спрямування благодiйного внеску визначаються керiвником установи, закладу - набувачiв вiдповiдно до першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною дiяльнiстю установи, закладу.

Частина коштiв, отриманих як благодiйнi (добровiльнi) внески i пожертви вiд юридичних та фiзичних осiб, може спрямовуватися на виплату заробiтної плати працiвникiв установ i закладiв освiти, охорони здоров'я, соцiального захисту, культури, науки,, спорту та фiзичного виховання вiдповiдно до кошторисiв зазначених установ i закладiв з дотриманням вимог Закону України "Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї" ( 531/97-ВР ) у разi, коли такий напрям видаткiв визначений благодiйником. ( Абзац другий пункту 2 в редакцiї Постанови КМ N 368 вiд 14.04.2009 - дiю змiни зупинено згiдно з Указом Президента N 287/2009 вiд 30.04.2009; змiну визнано неконституцiйною, на пiдставi Рiшення Конституцiйного Суду N 28-рп/2009 вiд 28.10.2009; абзац другий пункту 2 в редакцiї Постанови КМ N 245 вiд 17.02.2010 )

3. Благодiйнi внески не можуть замiняти плату за надання установами i закладами платних послуг за перелiками, визначеними в установленому порядку.

4. Благодiйнi внески у грошовiй формi зараховуються на рахунок "Суми за дорученням". Облiк товарiв, робiт i послуг, отриманих як благодiйна допомога, ведеться згiдно з Порядком, визначеним постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 1998 р. N 1295 "Про затвердження Порядку розподiлу товарiв, отриманих як благодiйна допомога, та контролю за цiльовим розподiлом благодiйної допомоги у виглядi наданих послуг або виконаних робiт" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р, N 33, ст. 1238, N 46, ст. 1688).

Пiсля надходження благодiйного внеску набувач вносить змiни до спецiального фонду кошторису за напрямами видаткiв, що визначаються вiдповiдно до пункту 2 Порядку, визначеного постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 сiчня 2000 р. N 17 "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основнi вимоги щодо виконання кошторисiв доходiв i видаткiв бюджетних установ та органiзацiй" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 2, ст. 40).

5. Бухгалтерський облiк благодiйних внескiв ведеться вiдповiдно до Порядку бухгалтерського облiку та звiтностi в бюджетних установах гуманiтарної допомоги, затвердженому наказом Головного управлiння Державного казначейства вiд 10 грудня 1999 р. N 113.

 

Заступник Мiнiстра                                                                                                              Б. М. Жебровський

 

 

 

 

Комунальний заклад освіти „Навчально-виховний комплекс №139 „загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості „Дума” Дніпропетровської міської ради

 

Наказ

 

31.08.2015р.                               м. Дніпропетровськ                                          №  172

 

Про дотримання  норм законодавства

у  навчально-виховному комплексі № 139

 

На виконання Конституції України (ст. 53), Закону України «Про освіту» (ст. 8, 51, 55, 59),  відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 30.04.2014 №1/0-231 «Про неприпустимість примусового залучення педагогічних працівників до участі в політичних акціях», з метою попередження залучення учнів та педагогічних працівників до участі в політичних акціях та масових заходах, в тому числі під час навчально-виховного процесу, у канікулярний час святкові, з врахуванням соціально-політичної ситуації в суспільстві, наказу управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 27.08.2015 «Про дотримання норм законодавства у навчальних закладах та установах освіти м. Дніпропетровська»

 

НАКАЗУЮ:

       

1.Заступникам директора з НВР, заступнику директора з ВР, класним керівникам, вчителям:

 1.1. Забезпечити неухильне виконання норм законодавства в частині незалежності освіти від політичних партій, громадських, релігійних організацій;

 1.2. Не допускати залучення учнів, педагогічних працівників до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час навчально-виховного процесу, у канікулярний час, святкові дні;

  1.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо організації обліку дітей шкільного віку;

 1.4. Вжити заходів щодо недопущення відволікання педагогічних працівників під час виконання посадових обов’язків та залучення їх до здійснення непритаманних функцій;

 1.5. Проінформувати батьківську громадськість про необхідність забезпечення посиленого контролю за місцем перебування перебування дітей під час проведення у місті масових заходів;

 1.6. До 02.09.2015р. видати відповідний наказ по школі та ознайомити зі змістом працівників під особистий підпис. До 04.09.2015р. надати копію наказу до відділу освіти.

2. Заступнику директора з АГЧ Балі Н.М. не допускати залучення молодшого обслуговуючого персоналу до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час роботи.

3. Кулічевській І.В., інженеру ІКТ, розмістити наказ на сайті навчального закладу.

4. Відповідальність за дотримання норм чинного законодавства покладається на заступників директора з НВР Карасюк М.В., Безотосну С.О., Стародубцеву А.Г., заступника директора з ВР Шелехову В.В.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                                                                                         Т.В.Стеблина 

 

 

 

Лист МОН України № 1/9-497 від 17.07.2013 newПро використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів
 Лист МОН України від 18.07.2013 №1/9-502newПро навчальні програми з позашкільної освіти
Лист МОН України від 15.07.13 №1/9-493newПро орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів
Лист МОН № 1/9-383 від 30.05.13 року . new"Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році "
Лист МОН № 1/9-368 від 24.05.13 року . new"Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі"
скачати Рекомендації щодо особливостей викладання інформатики у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (фрагмент додатку 2).
Лист МОН № 1/9-349 від 20.05.13 року . new"Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року"

Лист МОНСМ України від 01.06.12 №_1/9-426. Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін. Інформатика
(В цьому документі  Методичні рекомендаціі щодо вивчення інформатики в 3-4 класах та з 6-го по 11-ий клас  на 2013-2014 н.р.)

 

Инструктивно-методические рекомендации МОНСМ Украины по информатике в  Інформаційному збірнику 22-24, 2011.Скачать отсканированный вариант.

(В цьому документі  Методичні рекомендаціі щодо вивчення інформатики в 11 класі (рівень стандарту та академ) на 2013-2014 н.р.)

Лист МОН від 21.08.2010 N 1/9-580  Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у 2010/2011 навчальному році". Інформатика.

(В цьому документі  Методичні рекомендаціі щодо вивчення інформатики в 10 класі (рівень стандарту та академ) на 2013-2014 н.р.)

Скачать Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2009/10 навчальному році. Інформаційний збірник МОН України №19-20-21 / липень 2009

(В цьому документі Методичні рекомендаціі щодо вивчення інформатики в 9 класі в 2013-2014 н.р.)

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)

Закони України:

 

Укази Президента України:

 

Акти Кабінету Міністрів України Накази Міністерств:

Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня
Про внесення змін до Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"

 

Листи

Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

Лист Міністерства № 1/9-384 від 18.05.12

Лист Міністерства 1/9-326 від 28.04.12 Про врахування середнього бала документа про базову загальну середню освіту Лист Міністерства 1/9-61 від 27.01.12Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році

Про внесення змін до листа МОНмолодьспорту від 27.01.12 №1/9-61

«Порядок закінчення навчального року та проведення державної

підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році»

Лист Міністерства 1/9-72 від 01.02.12

Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах»

Лист Міністерства 1/9-66 від 30.01.12

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надсилає для використання у роботі рекомендації щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!».

Лист Міністерства 1/9-879 від 12.12.11Щодо оволодіння учителями загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційними технологіями
Про проведення конкурсів «Intel-ЕкоУкраїна» та «Intel–ТехноУкраїна» у 2011 – 2012 навчальному році
Про проведення ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
Про стан злочинності серед неповнолітніх у І півріччі 2011 року та основні завдання органів управління освітою щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх
Про вирішення питання щодо продажу тютюнових виробів біля навчальних закладів
Щодо підготовки до 2011/2012 навчального року
Щодо гігієнічних вимог перевезення залізничним транспортом організованих груп дітей
Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах
Щодо терміну перебування дітей,які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах
Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році
Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно- комунікаційних технологій
Лист Міністерства № 1/9-426 від 02.06.11
Щодо організації навчального процесу в 2011/2012 навчальному році у зв'язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів
Про навчальні програми з інформатики для старшої школи
Лист МОН N1/9-530 від 05.08.10
Про сприяння у розвитку психологічної служби системи освіти
Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»
Про розроблення Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня
Про роботу навчальних закладів в умовах низьких температур
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності
Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012»
Про проведення моніторингового дослідження щодо статусу та ролі вчителя в українському суспільстві
Наказ Міністерства № 1252/147 від 03.11.2011
Про впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах пілотного проекту Національного проекту «Відкритий світ»
Наказ МОН N854 від 11.09.2009 р.
Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі
Наказ Міністерства № 1134 від 30.09.2011
Про проведення моніторингового дослідження стану реалізації Концепції профільного навчання в старшій школі
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню
Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Наказ МОН N 507 від 12.06.2009
Про затвердження вимог до специфікації навчального комп"ютерного комплексу кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання для навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Наказ Міністерства N 907 від 29.07.2011
Про затвердження технічних специфікацій навчального комп"ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп"ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів
Наказ Міністерства N 572 від 10.06.2011
Про Типові навчальні плани початкової школи
Наказ Міністерства N 423 від 10.05.2011
Про затвердження єдиних зразків обовязкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності
Наказ Міністерства N 424 від 10.05.2011
Щодо змінності навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
Наказ Міністерства N 398 від 27.04.2011
Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду)дошкільного навчального закладу
Наказ Міністерства N 302 від 01.04.2011
Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту
Наказ МОН N 58 від 26.01.2011
Про затвердження Концепції літературної освіти
Наказ МОН N 1111 від 23.11.2010
Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"
Наказ МОН N 1070 від 09.11.2010
Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Наказ МОН N 949 від 14.10.2010
Деякі питання виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності"

Наказ МОН N 912 від 01.10.2010
Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання
Наказ МОН від 21.12.2009 р. N1151
Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Наказ МОН N 1231 від 29.12.2009
Про впровадження науково-педагогічного проекту "Дистанційне навчання учнів"
Наказ МОН від 23.11.2009 N1054
Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад
Наказ МОН N 369 від 29.04.2009
Про навчання та перевірку знань працівників освіти і науки з питань безпеки життєдіяльності
Наказ МОН N 271 від 24.03.2009
Про продовження Всеукраїнського експерименту щодо навчання вчителів ефективному використанню
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі та підвищення кваліфікації педагогічних працівників за програмою Intel "Навчання для майбутнього
Наказ МОН N 845 від 12.10.08
Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Наказ МОН N 431 від 19.05.2008
Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ МОН N 496 від 03.06.2008 Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти розроблено нову Інструкцію з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 N 496), яка вводиться в дію з 1 вересня 2008 року.

Документом визначено вимоги безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти і поширюються на загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади І та ІІ рівнів акредитації.... докладніше

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

ДСанПіН поширюються на загальноосвітні навчальні заклади I, I-II, I-III ступенів, спеціалізовані школи I, II, III ступенів, гімназії, ліцеї, колегіуми, що проектуються, будуються, реконструюються та ті, що існують, незалежно від тилу, форми власності і підпорядкування.... докладніше