Комунальний заклад освіти „Навчально-виховний комплекс № 139 „загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості „Дума” Дніпровської міської ради

 

 

 

Банер Банер Банер Банер Банер

 


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 

160

ПОЛОЖЕННЯ про дитячий заклад відпочинку

Загальна частина

1.  Дитячий заклад відпочинку - тимчасово діючий, пристосований заклад, призначений для  відпочинку, розвитку дітей,  що  має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг для відпочинку.

2.  Дитячий заклад у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими   нормативно-правовими   актами,   цим   Положенням   і   власним (положенням).

 

Організаційно-правові засади діяльності

дитячого закладу

3.  Дитячий заклад діє на підставі положення, розробленого відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. №422 та яке затверджується директором школи.

4.  У дитячому закладі період оздоровчої зміни становить 15 днів, протягом якого дитина отримує послуги з відпочинку.

             

5.  Дитячий заклад приймає на оздоровлення та відпочинок дітей віком від 6 до 12 років, які перебувають у зазначеному закладі самостійно. Приймання дітей до дитячого закладу здійснюється з урахуванням віку та стану здоров'я дитини.

6.  За свою організаційно-правовою формою дитячий заклад є державною формою власності.

7.  Директор дитячого закладу забезпечує його функціонування, комплектування інвентарем, технічним та іншим обладнанням відповідно до державних соціальних стандартів відпочинку дітей.

 

Порядок прийому дітей до дитячого закладу

 

8.  До дитячого закладу діти прибувають з батьками.

9.  Приймання дітей до закладу здійснюється на підставі путівки та за наявності медичної довідки встановлено зразка, затвердженого МОЗ.

10.   Путівка до дитячого закладу - це документ, який засвідчує право дитини на отримання послуг на відпочинок, умови перебування в такому закладі і визначає  вартість та перелік  послуг  відпочинку для однієї дитини  в конкретному закладі.

11. 3 урахуванням віку та інтересів дітей у дитячому закладі створюються групи (загони), наповнюваність яких визначається типовими штатними нормативами та державними санітарними правилами і нормами улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих закладів.

12.Виховний процес та процес відпочинку у дитячому закладі здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров'я. 

13.Відрахування дитини з дитячого закладу здійснюється за бажанням батьків чи на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що унеможливлює її перебування в дитячому закладі.

 

Організація оздоровчо-виховного процесу

та процесу відпочинку, харчування

та медичного обслуговування у дитячому закладі

14.Працівники   дитячого   закладу   відповідно   до   своїх   функціональних повноважень несуть відповідальність за збереження життя та здоров'я, які перебувають в ньому.

15.Надання дітям та працівникам дитячого закладу невідкладної медичної допомоги     здійснюється     територіальними    лікувально-профілактичним закладом, закріпленим за ним.

16. Споруди, будівлі та інші приміщення дитячого закладу повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки.

У кожному приміщенні на видному місці розміщується план евакуації у разі пожежі чи стихійного лиха, затверджений директором дитячого закладу.

17. Дитячий заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку, із дотриманням вимог щодо якості та безпеки продукції, визначених нормативними документами.

18. Дитячий заклад організовує роботу гуртків, груп та інших творчих об'єднань.

19.медичної допомоги, страхування від нещасного випадку, виконання освітніх програм, організація змістовного дозвілля тощо.

 

Управління та кадрове забезпечення дитячого закладу

 

20. Заклад відпочинку очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади директор відповідно до законодавства.

21. Директор здійснює безпосереднє керівництво та контроль за діяльністю дитячого закладу відпочинку.

22.  Директор дитячого закладу:

-    затверджує календарний план роботи, режим дня з урахуванням типу

закладу та правила внутрішнього розпорядку для дітей та працівників дитячого закладу;

- організовує інструктаж працівників дитячого закладу з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми,   дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки    безпеки;

-  здійснює контроль за процесом відпочинку та забезпечує створення належних умов;

-  звітує перед засновником (директором) про результати діяльності дитячого закладу;

-  видає в межах своїх повноважень накази та розпорядження, організовує і контролює їх виконання;

-  забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів, затверджує посадові інструкції працівників дитячого закладу та штатний розпис за погодженням із засновником (директором);

-   вживає заходів заохочення та дисциплінарного впливу до працівників дитячого закладу;

-  несе відповідальність за виконання покладених на дитячий заклад завдань та за результатами фінансово-господарської діяльності дитячого закладу.

23 .У дитячому закладі утворюється педагогічна рада, яку очолює директор дитячого закладу.

24.Педагогічна рада дитячого закладу розробляє календарний план роботи, розглядає питання щодо поліпшення роботи дитячого закладу, аналізує роботу членів педагогічного колективу, підбиває підсумки відпочинкових змін, приймає рішення про відрахування дітей із дитячого закладу за порушення вимог внутрішнього розпорядку.

25. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб дитячого закладу. Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на зміну.

26. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту.

27. Лікарі та медичні працівники, які направляються на роботу в дитячі заклади, повинні мати відповідну кваліфікацію, підготовку та стаж практичної роботи не менш як три роки.

28. Під час оформлення на роботу працівники дитячого закладу проходять інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми.

 

Учасники процесу оздоровлення та відпочинку

в дитячому закладі

29. До учасників процесу відпочинку дітей належать діти, їх батьки або інші представники, працівники дитячого закладу, представники підприємств.

30. Працівники дитячого закладу мають право на:

-    внесення пропозицій щодо поліпшення виховного процесу та процесу відпочинку;

-    вибір педагогічно-обгрунтованих форм, методів, засобів роботи з дітьми;

-  соціальне та матеріальне заохочення за сумлінне виконання покладених обов'язків;

31. Працівники дитячого закладу зобов'язані:

  - Під час прийняття на роботу подати документ про проходження обов'язкового медичного огляду, який дає право працювати з дітьми та медичну книжку встановленого зразка;

  - дотримуватися вимог статуту (положення) дитячого закладу, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки; берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя; виконувати накази і розпорядження директора дитячого закладу.

32.Діти під час перебування у дитячому закладі мають право:

- на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини (995-021),

- на охорону життя, здоров'я і власного майна, повагу до їх гідності, вільне висловлювання власних поглядів і переконань;

-  на кваліфіковану медичну допомогу в разі травмування;

-  отримувати зазначенні в путівці послуги з відпочинку;

-  на раціональне харчування;

-  брати участь в управлінні дитячим закладом;

- звертатися до адміністрації дитячого закладу для отримання інформації, стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку;

У разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів, зокрема заміни вихователя.

Діти під час перебування у дитячому закладі, зобов'язані виконувати правила внутрішнього розпорядку такого закладу.

ЗЗ. Батьки дітей мають право:

-  ознайомитися із статутом (положенням) дитячого закладу, правилами перебування дитини у закладі, змістом освітніх, оздоровчих, медичних програм або програм відпочинку, в яких братиме участь дитина;

-    захищати права та законні інтереси дитини;

-  звертатися до адміністрації дитячого закладу, його засновника (директора) з питання поліпшення роботи дитячого закладу.

34. Батьки або інші законні представники дітей зобов'язані:

-      забезпечити дитину на час перебування у дитячому закладі необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;

-       провести з дитиною превентивну роботу із запобігання шкідливим звичкам;

-       забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;

-      надавати інформацію працівникам дитячого закладу, особам, які супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини;

-      відвідувати дитину в дитячому закладі та у строк, визначений в путівці, забрати її з дитячого закладу;

-    відшкодувати заподіяні дитячому закладу збитки в наслідок недисциплінованої поведінки дитини.

 

Фінансово-господарська діяльність

та матеріально-технічна база дитячого закладу

 

35. Фінансово-господарська діяльність дитячого закладу проводиться відповідно до його положення та законодавства,

36.  Фінансування дитячих закладів державної та комунальної форми власності здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших джерел.

37.  Дитячий заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

-  самостійно розпоряджатися коштами, які надійшли на його рахунок;

38. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в дитячому    закладі здійснюється в установленому законодавством порядку.

39. Порядок підготовки дитячого закладу до нового відпочинкового періоду затверджується органами виконавчої влади району.

 40. Державний контроль за діяльністю дитячих закладів у межах повноважень, передбачених законом, здійснюють: -   центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать   дитячі заклади.