Комунальний заклад освіти „Навчально-виховний комплекс № 139 „загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості „Дума” Дніпровської міської ради

 

Інноваційний освітній проект «Інтелект України» - крок до світових стандартів освіти

АНОТАЦІЯ

    Обдаровані діти – цілий світ, цінна, але досить тендітна частина нашого суспільства. Учені різних країн працюють над проблемою обдарованості.

Мета і завдання курсового проекту: якомога раніше виявляти обдарування кожної дитини і максимально сприяти розвитку кожної особистості. Показати як впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» допомагає виявити і реалізувати творчий потенціал академічно обдарованої дитини.

В проекті розкриті певні аспекти виявлення, навчання, розвитку дитячої обдарованості. Розглянуто нові підходи до створення умов підвищення ефективності визначення та розвитку обдарованості школярів в процесі навчально-виховної діяльності шляхом впровадження у навчальний процес науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

Матеріали курсового проекту можуть бути використані для організації роботи з обдарованими дітьми в навчальних закладах.

 

ЗМІСТ  

ВСТУП 

І. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

  1.1. Актуальність та обґрунтування теми

  1.2. Мета і завдання науково-педагогічного проекту «Інтелект України» у закладі

  1.3. Основні шляхи реалізації

ІІ. АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРОЕКТОМ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ» 

  2.1.Дидактичний аспект 

Меритократична освіта та її принципи 

Дидактичні моделі навчання учнів початкової школи Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України»

Дидактичний потенціал предметів за програмою науково- Педагогічного проекту «Інтелект України»

2.2 Виховний аспект 

Проектування ефективної міжособистісної комунікації

Системостворююча основа виховного процесу навчального закладу

2.3. Методичний аспект 

2.4.Організаційно-управлінський аспект впровадження проекту

ІІІ. ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ» В ПРАКТИКУ РОБОТИ НВК №139 

3.1. Результати впровадження проекту 

ІV. ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

 

ВСТУП

     У новій політичній ситуації, яка склалася в Україні, простежуються дві домінуючі тенденції: по-перше, відродження національної самосвідомості, української культури і мови, виховання громадянина України; по-друге, прагнення до інтеграції у світове, європейське співтовариство. Тому виникають нові тенденції в розвитку сучасної освіти. Потреба суспільства у творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально розвинених громадянах з кожним роком зростає. Загальна розумова обдарованість викликає великий інтерес у нашій країні. Іноді дітей з винятковими інтелектуальними здібностями ми називаємо коротко – обдаровані діти. Це діти, які різко виділяються із середовища своїх ровесників високим розумовим розвитком, що є наслідком як природних задатків, так і сприятливих умов виховання. Вони виявляють себе найбільш яскраво в таких сферах діяльності: інтелектуальній, академічних досягнень, творчості (креативності), комунікаціях і лідерстві та в багатьох інших.

    Актуальним завданням сучасної системи освіти України є підвищення рівня якості знань учнів. У сучасному світі важливо, щоб освіта давала дітям нові життєві стратегії, життєву компетентність, сприяла мобільності їх соціальної поведінки, тому що саме це дозволяє особистостям долати кризові ситуації, обирати свій шлях у майбутньому. Держава приділяє велику увагу розвитку обдарованості у дітей, постійно проводиться робота у напрямку підтримки тієї частини підростаючого покоління, яку називають обдарованими дітьми та педагогів, які працюють з ними. Створення системи роботи з обдарованими учнями в школі нині є актуальним питанням усієї освіти України, що охоплює як навчальну, так і виховну роботу. Така система повинна враховувати особливості навчального закладу; відповідати сучасним ідеям і концепціям; сприяти розвитку творчої особистості учня, його самоосвіті та саморозвитку, запровадженню основних засад особистісно-орієнтованого навчання та виховання; забезпечувати максимальне розкриття індивідуальних особливостей і здібностей. Проблемою здібностей та обдарованості дітей завжди займалися відомі вітчизняні вчені та закордонні психологи. У зв’язку з цим варто назвати імена Б.Теплова, С.Рубінштейна, Н.Лейтеса, Д.Узнадзе, О.Запорожець, Ю.Гільбуха, О.Матюшкіна, П.Торренса та інших. Концепція роботи із обдарованими дітьми за нових умов ґрунтується на роботах Л.Виговського, Л.Божович, В.Давидова, І.Беха, Б.Ананьєва, А.Петровського та інших.

 

І. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

1.1 Актуальність та обґрунтування теми

    Пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку України є освіта. Ключова роль у системі освіти належить саме учителю. Через діяльність педагога реалізується громадська свідомість та загальнодержавна політика, спрямована на зміцнення потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки і техніки, збереження та примноження культурної спадщини. На шляху інтеграції України в європейське співтовариство і створення демократичного суспільства участь молоді, як найактивнішої частини суспільства, значно активізується у процесах, що відбуваються. Адже обдарована і талановита молодь є потенціалом, що визначає шляхи розвитку науки, духовної культури, техніки, економіки, підвищує конкурентоспроможність держави. Тому інноваційна освітня діяльність має бути спрямована на пошук нових чи удосконалення вже існуючих концепцій, принципів, підходів до освіти, до управління навчально-виховним процесом та підготовки учителів і, нарешті, до створення й поширення інновацій в системі навчання обдарованих дітей.

«Світ, у якому доведеться жити нашим дітям, змінюється вчетверо швидше, ніж наші школи», – зазначає відомий американський педагог доктор В.Дагельт. Сьогодні у школі навчається покоління дітей, яке живе в інформаційному суспільстві, у цифровому середовищі і тому з’являється необхідність переосмислити самоцінність знань та самодостатність учителя, як джерела інформації. Важливим є значення творчого потенціалу учителя для формування творчої компетентності обдарованого школяра.

Обдаровані діти – унікальні, але їм часто буває нелегко в соціумі, вони надзвичайно вразливі й тому потребують особливої уваги. Такі діти вимагають до себе уваги не через власні примхи, а завдяки своїм особливостям.

Обдарованість – це унікальний ціннісний стан особистості дитини, яка є великою індивідуальною соціальною цілісністю і має потребу у виявленні своїх здібностей, їх різносторонній підтримці. Обдаровані діти – майбутнє кожної нації. Юна наукова еліта України – це її гордість, честь, світова слава та велич, це розумовий потенціал нашої держави, який прокладатиме дорогу українському суспільству до вершин світового прогресу. Тому сучасна школа повинна нести величезну відповідальність перед суспільством за створення оптимальних умов та для інтелектуального, творчого і соціального розвитку кожного вихованця, а отже, в діяльності кожного навчального закладу системи загальної середньої освіти повинні забезпечуватись психолого -педагогічні та методичні фактори оптимального, ефективного формування розвитку обдарованих школярів.

Система освіти має державну підтримку. Реалізація інноваційної освітньої політики щодо супроводу обдарованої дитини можлива за умовами компетентнісного підходу до управління навчальним закладом та створенні розвивального простору, у спонуканні педагогів до професійного самовдосконалення; у забезпеченні плідної взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного процесу щодо визначення змісту, форм, методів і технологій виявлення, ідентифікації й розвитку учнів з ознаками обдарованості.

Пріоритетним напрямком державної політики є питання обдарованості, яке передбачає пошук, навчання і виховання обдарованих дітей, розкриття їхніх талантів. Напрямки державної політики в сфері освіти визначено Конституцією України, Законом України «Про освіту», Національно програмою «Діти України», Програмою розвитку обдарованих дітей і молоді, Державною програмою «Вчитель», Указом Президента України про підтримку обдарованих дітей.

У нових освітніх соціокультурних умовах особливу актуальність для вітчизняної школи і педагогіки набуває розробка питання не тільки пошуку і розвитку обдарованості у дітей, а й формування творчих здібностей майбутнього фахівця, його підготовка, професійна діяльність та післядипломна освіта для забезпечення оптимальних умов розвитку підростаючого покоління.

Актуальність упровадження нових підходів до навчання обдарованих школярів, втілення стратегій розвитку обдарування зумовлено потребою розвитку кожної особистості, становленню розвинутої конкурентно-спроможної європейської держави – України.

Адже майбутнє нашої держави залежить від ефективності використання творчих можливостей її громадян.

 

Подобається